... ...

Od 29  września weszła w życie  ustawa o Agencji Mienia Wojskowego, która wprowadza  także zmiany m.in. w ustawach o obronie Ojczyzny i zakwaterowaniu sił  zbrojnych.  Ma  pomóc zwiększyć liczebność polskiej armii, poprzez m.in. dodatkowe świadczenia motywacyjne, szybsze awanse czy też zakup przez agencję sprzętu i usług na wyposażenie Sił Zbrojnych RP oraz prowadzenie inwestycji na terenach wojskowych.

O przyspieszonych awansach  żołnierskich pisaliśmy w artykule  pt. „Awanse szeregowych  po roku, a nawet po 6 miesiącach”, jak  w przypadku  mobilizacji, stanu wyjątkowego lub wojny.

Dodatkowe świadczenie  motywacyjne, zależne  od szefa  MON

Należy również  odnotować ważne zmiany w  art.  449b ustawy  o obronie Ojczyzny.   Niezależnie od świadczenia motywacyjnego, o który  mowa w art. 449, szef MON  może przyznać  również  dodatkowe świadczenie motywacyjne każdemu żołnierzowi (bez względu na posiadany staż służby) obok świadczenia motywacyjnego, z reguły na czas oznaczony.  Ma stanowić dodatkowy czynnik skłaniający żołnierzy zawodowych do wzorowego wykonywania obowiązków służbowych, polegających  m.in.  na ochronie granicy państwowej. Nie będzie ono wchodziło w skład podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych. 

Dodatkowe świadczenie motywacyjne nie będzie  wypłacane  za okres:

 • korzystania z urlopu bezpłatnego oraz opiekuńczego;
 • przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, wymienionych w art. 457;
 • zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania;
 • zwolnienia z zajęć służbowych z tytułu m.in. choroby lub pobytu w szpitalu, macierzyństwa, opieki nad chorym dzieckiem czy członkiem rodziny.
 • innej nieobecności trwającej co najmniej 1 miesiąc kalendarzowy.

Znowelizowana  ustawa  o obronie Ojczyzny  nie przewiduje wydania w tej sprawie przepisów  wykonawczych  poza aktem  wykonawczym dotyczącym  m.in.   należności za służbę poza granicami państwa. To oznacza dość  sporą  dowolność ministra  obrony narodowej w wypłacie dodatkowego świadczenia  motywacyjnego. Jedynym  ograniczeniem są  powyższe  regulacje  oraz zasada, że przeciętne  uposażenie żołnierza  zawodowego nie może przekroczyć  w tym roku 4,43 krotność kwoty  bazowej, która została podwyższona w tegorocznej ustawie  budżetowej  od 1 marca br. z  1614,69 zł   na 1 740,64 zł  brutto. Oznacza to, że średnie wynagrodzenie  żołnierza  zawodowego  wyniesie w tym roku 7709 zł  brutto, z dodatkami  oraz nagrodą  roczną.  Uwzględniając wzrost  kwoty  bazowej  oraz  podwyższony przez  prezydenta RP  tzw.  mnożnik  dla żołnierzy  z 4,23 do 4,43, wychodzi  wzrost  przeciętnego  uposażenia  od marca br.  o prawie 880 zł.. Tymczasem od  marca  wszyscy żołnierze otrzymali  taką samą  podwyżkę  ( 400 zł brutto), Należy  jednak pamiętać, że od  1 marca wprowadzono nowe świadczenie za długoletnią służbę  po 15 latach. Po przekroczeniu tego okresu wynosi 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego i jest  zwiększane o 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby. Warunkiem wliczenia świadczenia do podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej jest osiągnięcie przez funkcjonariusza i żołnierza 32 lat wysługi emerytalnej.

Nie wiadomo  ilu żołnierzy skorzysta w tym  roku z dodatkowego świadczenia  motywacyjnego, bo tego nie podano w  uzasadnieniu  projektu  ustawy, ani  kosztów.  Zwrócimy się w tej sprawie  o odpowiedź do MON  na początku przyszłego roku, bo obecnie dużo danych w resorcie  obrony narodowej w  sprawach kadrowych jest  utajnionych.  

 Dobrowolny łatwiej zostanie zawodowym

Zmiany w ustawie o obronie Ojczyzny mają ułatwić powołanie do zawodowej służby wojskowej. Obecnie żołnierze WOT lub aktywnej rezerwy mogą ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej po dwuletnim okresie służby. Nowe regulacje przewidują, że do dwuletniego stażu będzie można doliczyć nie tylko służbę terytorialną czy w aktywnej rezerwie, ale także inne rodzaje służby, np. dobrowolną.

Zmiana podyktowana jest potrzebą budowania rezerw osobowych oraz koniecznością poszerzenia grupy kandydatów do zawodowej służby o doświadczonych i przeszkolonych żołnierzy, którzy będą zasilać szeregi priorytetowych jednostek.

Skrócić ma się także procedura badań lekarskich aby  żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej mógł zostać zawodowym żołnierzem. Obecnie ochotników do służby wojskowej na badania kieruje szef wojskowego centrum rekrutacji. Po zmianach do komisji lekarskiej będzie kierował żołnierza dowódca jednostki wojskowej.

Nowela wydłuża też możliwości pełnienia służby w aktywnej rezerwie do okresu służby, jaki mogą pełnić żołnierze zawodowi, czyli z 55 roku życia do 60 roku życia.

Inne wybrane  zmiany

Ponadto należy zwrócić uwagę  na propozycje nowych przepisów dotyczące :

 • ograniczenia podwyżek opłat za lokale mieszkalne zajmowane przez żołnierzy, emerytów i rencistów wojskowych, wdowy po żołnierzach, emerytach oraz dzieci żołnierzy. Wskaźnik  waloryzacji ma  ustalać szef MON i ogłaszać w I kw.  Ponadto przy ustalaniu współczynnika świadczenia mieszkaniowego będzie można uwzględnić szczególne znaczenie garnizonu dla obronności kraju;
 • zmiany w 48d ust. 10 ustawy o zakwaterowaniu. Ten przepis jest dostosowany do art. 208 ust. 6 ustawy o obronie Ojczyzny, a więc sytuacji żołnierzy skierowanych przez dowódcę jednostki wojskowej do wykonywania zadań służbowych poza jednostką wojskową – na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Ponieważ skierowanie ma charakter krótkotrwały, przepis art. 48d ust. 10 gwarantowałby tym żołnierzom stabilność w wypłacie świadczenia mieszkaniowego i umożliwia wypłatę świadczenia wg dotychczasowego garnizonu bez konieczności składania nowego wniosku o wypłatę świadczenia mieszkaniowego;
 • rozszerzenia katalogu osób uprawionych do odpłatnego zakwaterowania w internatach albo kwaterach internatowych. AMW będzie mogła zakwaterować w internacie lub kwaterze internatowej żołnierza zajmującego lokal lub kwaterę w miejscowości innej niż miejsce pełnienia służby, pod warunkiem, że zaspokojone zostaną potrzeby żołnierzy uprawnionych do bezpłatnego kwatery w internacie.
 • zobowiązania szefów Wojskowych  Centrów Rekrutacji  do złożenia oświadczeń majątkowych (w poprzednich przepisach  dotyczyło to szefów zlikwidowanych  wojskowych komend uzupełnień);
 • umożliwienia osobom, które  w dniu egzaminów  na uczelnie wojskowe  nie ukończyły  18 lat  przystąpienie  do  Sytuacja ta jest wynikiem możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez dzieci w wieku 6 lat, co oznacza, że mogą one ukończyć naukę w szkole średniej przed ukończeniem 18 roku życia ( art. 95);
 • Zmiany art. 80 tej ustawy, która  dotyczy dopuszczenia możliwości skierowania na kurs (np. prawa jazdy) osoby ubiegającej się o powołanie do czynnej służby wojskowej jeszcze przed rozpoczęciem służby i określenie w umowie obowiązku zwrotu kosztów w przypadku, gdy osoba taka nie podejmie służby wojskowej.  Proponowana zmiana rozszerza taką możliwość w odniesieniu do innych form służby (np. w WOT);
 • dopuszczenie możliwości zmiany kategorii zdrowia D (czyli niezdolny do służby wojskowej) na kategorię zdrowia A (zdolny do służby wojskowej);
 • zmianę art. 309a, która umożliwia zwrot kosztów przejazdu osobom wzywanym przez organy wojskowe na ćwiczenia wojskowe. Wiceszef MON przyznał, że był to  błąd  resortu  obrony narodowej, że tego nie dostrzeżono;
 • przyznanie nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych żołnierzom uczestniczącym w szkoleniach i ćwiczeniach. Aktualnie świadczenia te przysługują tylko w razie ćwiczeń i szkoleń poligonowych.
 • zmiany art. 15 c  w ustawie z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, aby emerytura wzrastała o 2,6 proc. podstawy wymiaru za każdy rok pełnienia czynnej służby wojskowej z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej oraz terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie”. Chodzi głównie o żołnierzy  Narodowych  Sił Rezerwowych;
 • zmianę art. 2 pkt 5 ustawy o obronie Ojczyzny, która wskazuje  jako przejazd z miejsca zamieszkania wskazano trasę między najbliższym przystankiem miejsca zamieszkania a najbliższym przystankiem miejsca pełnienia służby. Nie obejmuje się zatem drogi z miejsca zamieszkania na przystanek oraz z miejsca służby na przystanek, w trakcie których żołnierz również może ulec wypadkowi.  W art. 508 zaproponowano  wprowadzenie odrębnej definicji „drogi do miejsca i z miejsca wykonywania czynności” na potrzeby prowadzenia postępowania powypadkowego

Nowelizacja umożliwi również zakup przez Agencję sprzętu i usług na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. AMW będzie mogła także prowadzić inwestycje na terenach wojskowych. Nowe rozwiązania mają pozwolić też na uatrakcyjnienie zasad pełnienia zawodowej służby wojskowej, a w konsekwencji ułatwić zwiększenie liczebności polskiej armii.

Zmiana w ustawie  o obronie  Ojczyzny spowoduje, że zostanie wydłużony okres  wydawania  aktów wykonawczych  do tej  ustawy. Do tej pory  było to 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy, czyli od 24 kwietnia  2022 r.  Teraz  ten okres będzie  wydłużony do półtora roku  po wejściu w życie tych przepisów,  bowiem   resort obrony narodowej nie uporał się z wydaniem  wszystkich  aktów wykonawczych.  Rozporządzenia  MON na podstawie  tej  ustawy mają być wydane w ciągu pół roku.  R.Ch.

zdjęcie: 16 DZ