... ...

W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Obrony Narodowej, 3 bm.  ogłoszona została decyzja nr 120 szefa MON  z 31 października br.  w sprawie funkcjonowania Rady do Spraw Wojskowej Służby Kobiet w resorcie obrony narodowej. Decyzja wzbudziła spore zainteresowanie wśród społeczności wojskowej, a zwłaszcza tej części, która działa na rzecz równouprawnienia i wzmocnienia roli kobiet w Siłach Zbrojnych.

 Skład Rady do Spraw Wojskowej Służby Kobiet

W skład Rady wchodzą żołnierze – kobiety pełniące zawodową służbę wojskową, wyłaniane w ramach zebrań wyborczych z następujących struktur resortu obrony narodowej:

 • Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi – 10 członkiń;
 • Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi – 1 członkini;
 • Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi – 2 członkinie;
 • Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi – 2 członkinie;
 • Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi – 1 członkini;
 • Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi – 1 członkini;
 • Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi – 1 członkini;
 • Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi – 2 członkinie;
 • pozostałe jednostki organizacyjne – 4 członkinie,
 • komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej – 2 członkinie.

Skład i zadania Rady do Spraw Wojskowej Służby Kobiet

Rada składa się z przewodniczącej, dwóch wiceprzewodniczących oraz członkiń. Rada obraduje na posiedzeniach, w których oprócz członkiń biorą udział ich zastępczynie oraz inne zaproszone przez przewodniczącą Rady osoby.

Do najważniejszych zadań Rady należy:

 • Prezentowanie  szefowi MON opinii dotyczących angażowania kobiet w zawodową służbę wojskową;
 • Przygotowywanie analiz na życzenie MON  dotyczących zaangażowania kobiet w służbę wojskową;.
 • Rozpoznawanie czynników wpływających na rolę kobiet w zawodowej służbie wojskowej;
 • Prowadzenie działań edukacyjnych;
 • Stała kooperacja z koordynatorem ds. równego traktowania w MON w zakresie pracy kobiet w służbie wojskowej, szczególnie poprzez organizowanie wspólnych spotkań społecznościowych, prowadzenie szkoleń tematycznych oraz kampanii informacyjno-edukacyjnych;
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi, przedstawicielami zawodowych żołnierzy, organizacjami pozarządowymi, instytucjami rządowymi oraz międzynarodowymi i ich specjalistycznymi agendami w celu wymiany doświadczeń związanych z zaangażowaniem kobiet w służbę wojskową;
 • Tworzenie szczegółowych propozycji rozwiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem kobiet w zawodowej służbie wojskowej;
 • Informowanie kobiet-żołnierzy zawodowych o działaniach podejmowanych przez Radę w zakresie kwestii związanych z ich służbą wojskową.

Pełnomocnicy ds.  Wojskowej Służby Kobiet

Zgodnie z decyzją nr 120 szefa MON, w jednostkach organizacyjnych, począwszy od szczebla brygady (równorzędnych) żołnierze zawodowi – kobiety mogą wybierać ze swego składu, oprócz kandydatki na członkinię Rady, nieetatowego pełnomocnika ds. Wojskowej Służby Kobiet zajmującego się sprawami zawodowej służby wojskowej kobiet (zwanego dalej  pełnomocnikiem).

Wybory na pełnomocnika odbywają się spośród żołnierzy zawodowych – kobiet jednostek organizacyjnych oraz im podległych.  Kandydatką może być żołnierz – kobieta, która pełni zawodową służbę wojskową przez okres  nie krótszy  niż 5 lat w jednostce organizacyjnej, w której organizowane jest zebranie wyborcze albo jednostce podległej.

Wyboru pełnomocnika dokonuje się podczas zebrania wyborczego zwołanego przez kierownika jednostki organizacyjnej na wniosek co najmniej trzech żołnierzy zawodowych – kobiet uprawnionych do uczestnictwa w tym zebraniu. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów.

Ponadto, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w jednostce organizacyjnej, która nie jest uprawniona do organizacji wyborów na pełnomocnika można dokonać jego wyboru.

Kadencja pełnomocnika trwa 5 lat i rozpoczyna się z dniem następującym po dniu wyboru. 

Ogłoszona decyzja – odmiennie niż dotychczas obowiązująca - określa ściśle zakres zadań.

 Rada wybrana na podstawie dotychczasowych przepisów staje się Radą do Spraw Wojskowej Służby Kobiet, a jej kadencja zostaje przedłużona do 31 grudnia 2026 r. Działa w dotychczasowym składzie do końca kadencji. Natomiast w przypadku nieetatowych pełnomocników do spraw kobiet, którzy zostali wybrani na podstawie przepisów dotychczasowych przestają pełnić swoją funkcję z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, czyli  od 3 listopada 2023 r.  

 Mykonos

zdjęcie: CO MON  ( po wyborze Rady ds, Wojskowej Służby Kobiet)