... ...

Podwyżkę   mundurówki o  jedną piątą  od  nowego  roku przewiduje  opublikowany  tuż przed wyborami  projekt  nowelizacji rozporządzenia  MON  z  10 maja 2022 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze.   Nowością  jest wprowadzenie  należności ubiorów cywilnych żołnierzy Centrum Rozpoznania Osobowego oraz dla niektórych żołnierzy Wojsk Specjalnych.

Bez zmian od 2019 r.

Jak przyznano w uzasadnieniu do projektu tego  rozporządzenia,  obowiązujące obecnie wysokości równoważników pieniężnych są wynikiem „ kalkulacji przeprowadzonej na podstawie cen  za przedmioty umundurowania i wyekwipowania (PUiW) niewydane w naturze  z 2019 r.”   Od tego czasu skumulowana inflacja cen towarów  i usług przekroczyła 40 proc., co nie pozostało bez wpływu  na wzrost cen surowców i energii.   Jak  przyznaje  resort obrony narodowej, wypłacane obecnie równoważniki pieniężne nie odpowiadają cenom rynkowym PUiW i usług.  W związku z tym zwiększono stawki równoważnika średnio o 20 proc.

Przykładowo  szeregowy  ( kobieta i mężczyzna), bez względu z jakiego  jest rodzaju sił zbrojnych  przez pierwsze 60 miesięcy  służby zawodowej  otrzyma  od 1 stycznia 2024 r. 563 zł ( obecnie  jest to  558 zł, czyli wzrost  o 1 proc.).

Po 5 latach  służby szeregowy z Wojsk Lądowych  i Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni  otrzyma  2976,00 zł  ( kobieta), a  poprzednio   było 2323 zł, co oznacza wzrost  o  28 proc.  oraz 2804 zł   (mężczyźni, a  było 2225 zł – wzrost  o 26 proc. ). Z kolei  w Siłach Powietrznych odpowiednio:  3007 zł i  2969  zł   ( było 2349 zł  i 2361 zł)   a  w Marynarce Wojennej : 2908  zł   i  2416,zł   ( 2231 zł oraz 1915 zł). 

Zróżnicowane  należności  dla szeregowych zawodowych

Należy  przypomnieć, że równoważnik wypłacany szeregowym  o wysłudze do 60 miesięcy zawodowej służby wojskowej  obejmuje:

  • zakup umundurowania i wyekwipowania,
  • pranie (czyszczenie) umundurowania i wyekwipowania.

Nie obejmuje natomiast oznak wojskowych, gdyż są one wydawane w naturze przez magazyny mundurowe. Ponadto żołnierzom, którzy przed dniem 1 stycznia 2021 r. nabyli uprawnienie do umundurowania galowego i wyjściowego, wypłaca się równoważnik mundurowy (tzw. mundurówkę) obejmującą te przedmioty.  Wynikało to z wydłużenia od 1 stycznia 2021 r. okresu z 24 do 60 miesięcy, po którym szeregowym zawodowym oraz marynarzom przysługuje umundurowanie galowe i wyjściowe.

Z kolei równoważnik wypłacany szeregowym  o wysłudze  powyżej  5 lat  zawodowej służby obejmuje środki finansowe na:

  • zakup (szycie na miarę) umundurowania i wyekwipowania,
  • zakup (wykonanie) oznak wojskowych (baretek, które zgodnie z przepisami ubiorczymi mogą być noszone na umundurowaniu, a także .oznak rozpoznawczych do umundurowania galowego i wyjściowego, stopni wojskowych),
  • pranie (czyszczenie) umundurowania i wyekwipowania, w tym umundurowania polowego.

 Jak wynika z tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia, podoficer  ( mężczyzna) w stopniu chorążego  z Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony  Cyberprzestrzeni  otrzyma 2863 zł   ( było 2282 zł – wzrost  o 25 proc.) , z Sił Powietrznych – 3033 zł  ( 2490 zł) , a z Marynarki Wojennej -  2879 zł  (2390 zł).  Oficer starszy z Wojsk Lądowych i Wojsk Obrony  Cyberprzestrzeni  ( mężczyzna) może liczyć na mundurówkę  w wysokości  2899 zł  (2392 zł), generał z Wojsk Lądowych  i Wojsk Obrony  Cyberprzestrzeni   – 4971  zł  (4048 zł)  a kontradmirał – 5815 zł (4869 zł – wzrost o 19,4 proc.).

Awanse już po roku, ale bez dodatku  na obszycie

W przypadku  gdy  szeregowy   z Wojsk Lądowych Wojsk Obrony  Cyberprzestrzeni     wysługą  co najmniej  5 lat  służby zawodowej zostanie mianowany na starszego  szeregowego   lub starszego szeregowego specjalisty otrzyma  dodatkowo   na  obszycie 201  zł (mężczyzna – było 166 zł ) oraz 147 zł ( kobiety – 133 zł). Jeśli służy w Siłach Powietrznych   otrzyma   224 zł (mężczyzna – 187 zł  ) i 175 zł ( kobieta – 164 zł ). W Marynarce  Wojennej  - 151 zł   i jednostek specjalnych –dodatek jest  taki sam dla mężczyzn  i kobiet (138 zł – było  126 zł).   Z kolei  żołnierzy zawodowy  ( mężczyzny) awansowany na kaprala otrzyma  na obszycie  188 zł ( było 171)  ), na sierżanta 289 zł, chorążego -  361 zł, starszego chorążego  sztabowego  - 468 zł ( było 577 zł), na majora – 345 zł, generała brygady 6952 zł  ( było 6817 zł) , a  generała  broni – 2225 zł 

Co ciekawe,  nie przewidziano dodatku  na obszycie  dla  awansowanych szeregowych  o wysłudze  do 60 miesięcy  służby zawodowych.   Tego  ograniczenia  nie mają podoficerowie.  Należy przypomnieć, że pod koniec  września  br. weszły  w życie zmiany w  ustawie  o obronie Ojczyzny.    Zmieniony art. 140 tej ustawy   przewiduje skrócenie minimalnych okresów służby wymaganych do mianowania na wyższy stopień wojskowy. Zamiast aktualnie obowiązującego 3-letniego stażu służby w stopniu wojskowym (wyjątkowo 2-letnim w szczególnych sytuacjach) proponuje się awanse:

  • w korpusach szeregowych i podoficerów młodszych – po upływie 12 miesięcy od mianowania,
  • w korpusie oficerów młodszych – po upływie 2 lat od mianowania.

To oznacza, że tysiące  szeregowych i  podoficerów, którzy  będą  mianowani   nie  tylko z okazji 11 Listopada, ale  także 3 maja  czy 15 Sierpnia nie  otrzyma  dodatku na  obszycie.

Jak  oszacował  resort obrony narodowej, zmiany  należności spowodują  wzrost  wydatków w budżecie  MON  o ok. 60 mln zł rocznie.

Nowe regulacje wejdą w  życie z początkiem przyszłego roku.   Żołnierze zawodowi powinni otrzymać  równoważnik  pieniężny w wyższej wysokości do  końca marca 2024 r.   R.Ch.  

Załączniki  do projektu  rozporządzenia MON