... ...

8 maja  weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MON  z 19 kwietnia 2024 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy, która  niczego nie zmienia poza  powieleniem spóźnionego  w ustawie o obronie  Ojczyzny zapisu, że wysokość stypendium  wynosi 50 proc. kwoty uposażenia żołnierza odbywającego dobrowolną zasadniczą służbę wojskową obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

 Szef  MON  podpisał  4 lipca 2022 r., rozporządzenie MON Ministra Obrony Narodowej z 4 lipca 2022 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy (Dz. U. poz. 1447), bez  ustawowego  upoważnienia  ile  wynosi wysokość  tego stypendium  dla studentów wyższych  uczelni  na kierunkach zapewniającym nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych.

 W art. 112  ustawy  z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny  zapisano, że wniosek o przyznanie stypendium składa się do  szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, a jego warunkiem  jest podpisanie umowy .  Osoba, której przyznano stypendium  została  - ustawowo zobowiązana  do:

 • ukończenia szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem drugiego roku nauki lub okazania się książeczką wojskową z wpisem poświadczającym złożenie przysięgi wojskowej;
 • nieodpłatnego uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych, w wymiarze do 21 dni,
 • uczestniczenia w zajęciach w Szkole Legii Akademickiej w module podoficerskim,
 • ukończenia kursu oficerskiego i zdania egzaminu na oficera w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w czasie kształcenia w ramach kursu oficerskiego,
 • złożenia wniosku o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i pozostawania w tej służbie przez okres nie krótszy niż 5 lat,
 • dostarczania Szefowi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w terminie do dnia 30 marca oraz do dnia 30 września danego roku, zaświadczenia z uczelni wyższej,
 • potwierdzającego zaliczenie poprzedniego semestru studiów. Za dzień wpływu przyjmuje się dzień złożenia zaświadczenia w kancelarii Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji,
 • niezwłocznego informowania Szefa CWCR o wszelkich okolicznościach mających wpływ na przyznanie i wypłatę stypendium, w szczególności dotyczących utraty statusu studenta uczelni wyższej, uzyskania urlopu studenckiego lub niespełnienia wymogów formalnych do powołania do zawodowej służby wojskowej.

W  przypadku niespełnienia tych warunków, kandydat na żołnierza  został zobowiązania  do  zwrotu pieniędzy na zasadach  określonych  w umowie.

W ustawie o obronie  Ojczyzny  zabrakło  zapisu o  wysokości stypendium, które obecnie  wynosi 3000 zł  brutto, ale  osoby  do 26 roku życia  są zwolnione z  podatku.   Błąd w tej sprawie naprawiono  w nowelizacji  ustawy z 17 sierpnia 2023 r. o Agencji  Mienia Wojskowego   oraz  innych ustaw. Pomimo  braku ustawowego  upoważnienia,  wysokość  tego  stypendium  znalazła się  w rozporządzeniu  MON z 4 lipca 2022 r.    Trzeba  było  zmienić  te przepisy.  Od 8 maja 2024 r. jest to  już uregulowane prawnie.

Należy  przypomnieć, że  wykaz uczelni i kierunków studiów zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych  RP  jest określony w załączniku do rozporządzenia.
 
Wniosek należy złożyć do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem dowolnie wybranego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Do wniosku trzeba dołączyć:

 • zaświadczenie o przyjęciu kandydata na naukę (studia) w uczelni, które powinno zawierać określenie uczelni wyższej, kierunek studiów, termin (rok) rozpoczęcia i zakończenia wynikający z programu studiów, rodzaj studiów oraz tytuł uzyskiwany po ich ukończeniu;
 • wniosek o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem drugiego roku nauki na czas szkolenia podstawowego;
 • wniosek o powołanie po ukończeniu studiów do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego;
 • wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

W decyzji  nr 78 szefa  MON z 2 sierpnia 2023 r.  minister obrony  ustalił limit  na sto  osób.  Wniosek  - zawarty w  załączniku  - należało   złożyć do 31  sierpnia 2023 r. Podobny termin obowiązuje w tym roku.

R.Ch.   

Zdjęcie: 10 Blog.