... ...

Z dniem 8 maja br. do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, który zamieszczony został na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod nr wykazu 33. Projekt rozporządzenia ustala sposób i strukturę realizacji szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz proces aktualizacji wiedzy w tej dziedzinie dla pracowników służb podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowej, funkcjonariuszy, policjantów oraz strażaków, także żołnierzy.

 Projekt tego  rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 16 ust. 2 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 652), zgodnie z którym szef MSWiA oraz szef MON zobowiązani, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, do określenia w drodze rozporządzenia sposobu i organizacji przeprowadzenia szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP), mając na względzie potrzebę przeszkolenia żołnierzy i pracowników jednostek podległych lub nadzorowanych w liczbie niezbędnej do sprawnego funkcjonowania tych jednostek.

 Mając również na uwadze zmieniające się potrzeby płynące z doświadczeń w realizacji szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w obu resortach, doświadczenia w wykorzystywaniu umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez funkcjonariuszy, strażaków, policjantów, strażników granicznych, żołnierzy i pracowników, w tym podczas realizacji zadań wsparcia organów administracji publicznej np. w działaniach antykryzysowych, w czasie epidemii czy w czasie zabezpieczenia misji Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju niezbędne jest, aby zaktualizować zapisy obowiązującego aktu.

Wprowadzenie szeregu zmian w obecnie obowiązujących regulacjach

W stosunku do obowiązującego rozporządzenia, projektowany akt wprowadzi zmiany polegające m.in. na:

- znowelizowaniu regulacji dotyczących organizacji i prowadzenia szkolenia, wynikających z wieloletnich doświadczeń w realizacji procesu szkolenia przez ośrodki szkolące w obu resortach, dostosowania ich do rodzaju oraz specyfiki zadań poszczególnych służb a także z wyzwań i doświadczeń z realizacji niestandardowych zadań np. w trakcie przeciwdziałania i usuwania skutków pandemii wirusa SARS-Cov-2 czy klęsk żywiołowych jakie wystąpiły w kraju, w ciągu ostatnich kilku lat;

- wprowadzeniu zmian dotyczących przeprowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych oraz egzaminów i wymogów dla kadry dydaktycznej polegających na poszerzeniu możliwości prowadzenia zajęć przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza, lub pielęgniarki lub ratownika medycznego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w służbach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, realizujący obowiązek kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego. Zapisy te mają na celu wykorzystanie potencjału dydaktycznego lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych realizujących zadania zawodowe w służbach – co usprawni proces szkolenia poprzez zwiększenie dostępności kadry uprawnionej do prowadzenia zajęć. Jednocześnie zachowane zostały dotychczasowe zapisy umożliwiające prowadzenie zajęć przez lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych pracujących w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (system PRM);

- zaktualizowaniu nazewnictwa i zakresu zadań poszczególnych koordynatorów szkolenia oraz kierowników podmiotów szkolących, a także ich zakresu zadań – co wynika z odmienności specyfiki zadań poszczególnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Nazwy poszczególnych koordynatorów zostały zmienione i dookreślone w sposób wprost wskazujący na osobę koordynującą proces i organizację szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, w poszczególnych służbach i jednostkach – w miejsce dotychczasowych nazw, które zbliżone były do nazw wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego funkcjonujących w systemie PRM, posiadających zupełnie odmienny zakres zadań koordynacji funkcjonowania i realizacji zadań przez jednostki systemu PRM;

- zaktualizowaniu regulacji dotyczących oceny jakości szkolenia prowadzonego w poszczególnych podmiotach szkolących, polegających na dookreśleniu sposobów oceny jakości szkolenia, realizowanej nie rzadziej niż raz na kwartał, obejmującej ocenę następujących kryteriów:

  • zgodność prowadzonego szkolenia z zatwierdzonym programem kursu i planem szkolenia;
  • spełnianie wymogów w zakresie kadry i bazy dydaktycznej;
  • wykorzystanie kadry i bazy dydaktycznej;
  • dostępność aktualnych materiałów i pomocy szkoleniowych;
  • analizę arkuszy ewaluacyjnych szkolenia.

Ocena szkolenia realizowana będzie przez poszczególnych koordynatorów szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz koordynatorów szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej w przyporządkowanych im zadaniowo podmiotach szkolących;

- wprowadzenia regulacji dotyczących katalogu sposobów i form aktualizacji wiedzy przez ratowników, obejmujących:

  • udział w seminariach, warsztatach szkoleniowych organizowanych w macierzystej jednostce wojskowej lub przez jednostki, służby ratownicze, instytucje oraz organizacje działające w obszarze ratownictwa;
  • udział w ćwiczeniach i pokazach;
  • udział w zawodach, mistrzostwach lub innych formach współzawodnictwa;
  • udział w formach kształcenia na odległość (e learning), opracowanych przez podmioty szkolące lub towarzystwa naukowe oraz instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Polsce;
  • samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań na zajmowanym stanowisku służbowym oraz do wykonywanych zadań zawodowych.

- znowelizowaniu nazewnictwa poszczególnych podmiotów szkolących – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Data wejścia w życie projektowanych przepisów została określona na 14 dni od dnia ogłoszenia.

Mykonos

zdjęcie: CS WOT