... ...

Minister Obrony Narodowej ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej pn. Sport – Wojsko – NATO – Bezpieczeństwo

Zadania konkursowe powinny polegać w szczególności na: 

  • organizacji obozów i/lub zajęć o charakterze sportowo-obronnym podnoszącym sprawność fizyczną (w tym: kursy sprawnościowe, szkolenia, zajęcia o charakterze sportowo-obronnym, zawody, mistrzostwa);
  • organizacji i przeprowadzeniu zadań i przedsięwzięć promujących uprawianie różnych form aktywności fizycznej ze szczególnym ukierunkowaniem na sporty strzeleckie oraz inne zajęcia sportowe o charakterze sportowo-obronnym podnoszącym poziom wyszkolenia (np. biegi przełajowe, biegi przeszkodowe, biegi na orientację, biegi krótko i długodystansowe, sporty walki, wieloboje lekkoatletyczne, triatlon);
    organizacji szkoleń, warsztatów m.in. w zakresie podstawowych umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

Jak  informuje MON zadania należy zrealizować w terminie od 1 lipca 2024 r. do 31 października 2024 r.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia w konkursie oferty realizacji zadania publicznego są:

  • organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia, fundacje, z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe 

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości do 1 500 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania jednego zadania publicznego wynosi do 50 000,00 zł. Wymagany jest wkład własny finansowy i niefinansowy w wysokości minimum po 10% planowanej kwoty dotacji każdy.

Oferty należy składać do 12 maja 2024 r. do godz. 23:59 za pośrednictwem serwisu internetowego Witkac.pl 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-102024wddekid 

źródło: MON