... ...

Pod pojęciem  rekonwersji kryją się działania podejmowane wobec żołnierzy zawodowych zwalnianych z wojska  w wieku umożliwiającym adaptację społeczno-zawodową  do warunków cywilnych.

 W służbach MSW te działania nie występują, a przynajmniej nie są one unormowane prawnie.  Natomiast w wojsku  rekonwersja wpisana do art.  236  ustawy z 11 marca 2022 r. o  obronie Ojczyzny 9(Dz.U. poz. 655)

 W resorcie obrony narodowej system rekonwersji oferuje uprawnionym następujące podstawowe formy pomocy:

 •  doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata.
 • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata,
 • praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.                          

Ponadto możliwe są:

 •  2 – 3 dniowe zajęcia grupowe (poprzednio tzw. seminarium);
 •   szkolenia, informacje;
 •   targi, giełdy pracy;
 •   wspieranie własnej działalności gospodarczej;
 •   inkubatory przedsiębiorczości;
 •   kluby pracy.

Nowe przepisy wprowadziły zmianie  w wysokości limitów finansowych dotyczące pomocy rekonwersyjnej.  W przypadku przekwalifikowania  zawodowego,  podstawa do naliczenia  jest 60 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego ( od 1.01.2023 - 2976 zł). Zgodnie z art. 236 ust 10 wysokość tej pomocy wynosi:  

po 4 latach zawodowej służby wojskowej  100 proc. limitu, tj. 2.976 zł ( przed 24.04.2022 -  3.420 zł)

 • po 9 latach zawodowej służby wojskowej – 200 proc. limitu, tj. 5.952 zł (uprzednio 6.840 zł)
 • po 15 latach zawodowej służby wojskowej – 300 proc. limitu, tj. 8.208,00 zł  (uprzednio 10.260 zł)

 Zwolnionym w skutek orzeczenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej powstałej w następstwie wypadku lub chorób pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej oraz uprawnionym członkom rodzin byłego żołnierza zawodowego przysługuje – 300 proc. limitu finansowego dotyczącego pomocy rekonwersyjnej – tj.  8.208,00 zł   (uprzednio 10.260 zł).

 Ponadto w przypadku gdy ośrodek szkolenia znajduje się powyżej 50 km (w jedną stronę) od miejsca zamieszkania, osobom uprawnionym do pomocy rekonwersyjnej przysługuje: 20 przejazdów i  30 noclegów.

Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są:

 • dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON;
 • dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie ( COAZ);
 • kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu ( OAZ);
 • szefowie wojskowych centrów rekrutacji  ( WCR);
 • dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu (WBE).

 Źródło:

 • ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655).
 • rozporządzenie MON  z  2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych przez żołnierzy zawodowych
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 978).
 • decyzja nr 440 z 3 października 2007 r. 
  w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. ON z 2007 r. nr 19, poz. 198).
 • decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 82 z 3 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON.
  z 2018 r. poz. 90).
 • rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 5 czerwca 2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. z 2007 r.
  nr 106, poz. 724).

Przydatne strony: 

https://www.wojsko-polskie.pl/rekonwesja-szrp/

dokumenty:

https://coaz.wp.mil.pl/pl/