... ...

Od 23 kwietnia  2022 r. obowiązuje  ustawa z 11 marca  2022 r. o obronie Ojczyzny ( Dz. U z 11.03.2022, poz. 655 z pózn. zm.) 

UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ( stan  na 2024 r. - po wejściu z życie rozporządzenia MON  z 16 kutego 2024 r. o stawkach uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz U poz. 222 ) i  zmianach  dotyczących  uposażenia starszego szeregowego specjalisty ( grupa 1A)

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA

II DODATKI DO UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

Oprócz uposażenia zasadniczego żołnierze zawodowi są uprawnieni do otrzymywania dodatków do uposażenia: za długoletnią służbę wojskową, specjalnego, służbowego, motywacyjnego i funkcyjnego, których zasady otrzymywania są określone w rozporządzeniu MON z 9 stycznia 2023 r.  w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 149).   Wszystkie kwoty są wyrażone współczynnikami  i wielokrotnością  kwoty bazowej, która  od wielu lat  nie była zmieniona i wynosi 1500 zł

Nowością  jest dodatek  motywacyjny  Zgodnie z art. 439 ust. 1 pkt 4 ustawy o obronie Ojczyzny, żołnierze zawodowi pełniący służbę w korpusach podoficerów zawodowych i szeregowych pełniący zawodową służbę wojskową, za uzyskanie w opinii służbowej oceny co najmniej bardzo dobrej otrzymują dodatek motywacyjny.  

Dodatek motywacyjny zastępuje dotychczasowy dodatek motywacyjny z tytułu uzyskania określonej klasy kwalifikacyjnej. W rozporządzeniu ustalono następujące kryteria i wysokość tego dodatku:

 • 105 zł – dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną bardzo dobrą w ostatniej opinii służbowej;
 • 150 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną co najmniej bardzo dobrą w dwóch ostatnich następujących po sobie opiniach służbowych;
 • 255 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną wzorową w ostatniej opinii służbowej;
 • 405 zł - dla żołnierzy posiadających ocenę ogólną wzorową w dwóch ostatnich następujących po sobie opiniach służbowych.

Dodatki specjalne do uposażenia

Rozporządzenie przewiduje utrzymanie obowiązujących norm określających dodatki specjalne, które otrzymują żołnierze za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej (stawki miesięczne):

 • dla pilotów – od 750 zł do 2700 zł oraz zwiększenie za wykonywanie lotów na samolotach F-16 do 2250 zł lub zwiększenie za loty oznaczone statusem HEAD – do 2250 zł,
 • dla pozostałego personelu latającego – od 450 zł do 1500 zł oraz zwiększenie za loty oznaczone statusem HEAD do 1500 zł,
 • zachowanie prawa do dodatku za wykonywanie lotów dla pilotów i pozostałego personelu latającego w przypadku zaprzestania wykonywania lotów,
 • dla personelu służby inżynieryjno – lotniczej – do 450 zł oraz zwiększenie za obsługę samolotów F-16 lub śmigłowców wykonujących starty i lądowania z okrętów Marynarki Wojennej 0 150 zł albo zwiększenie za obsługę samolotów przeznaczonych do lotów oznaczonych statusem HEAD o 300 zł;
 • dla marynarzy – od 225 zł do 900 zł;
 • dla nurków – od 450 zł do 1800 zł;
 • dla skoczków spadochronowych – od 300 zł do 1125 zł;
 • dla żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM – od 1200 zł do 3300 złdla żołnierzy pełniących służbę w Służbie Wywiadu Wojskowego albo Służbie Kontrwywiadu Wojskowego – od 60 zł do 5250 zł;
 • dla żołnierzy pełniących służbę w Żandarmerii Wojskowej:
 • dla żołnierzy Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie – od 1200 zł do 3300 zł;
 • dla żołnierzy wykonujących czynności operacyjno – rozpoznawcze – do 1350 zł;
 • dla pozostałych żołnierzy ŻW – do 450 zł;
 • dla żołnierzy pełniących służbę w patrolach saperskich – do 900 zł;
 • dla żołnierzy pełniących służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych – od 75 zł do 180 zł.

W związku z wprowadzeniem w najbliższym czasie do użycia w Siłach Zbrojnych RP samolotów wielozadaniowych F35 i FA 50, rozporządzenie przewiduje zwiększenie dodatku specjalnego z tytułu wykonywania lotów w składzie załóg wojskowych statków powietrznych dla żołnierzy, którzy będą wykonywać loty na samolotach wielozadaniowych F35 i FA 50. Podkreśla się, że obciążenia psychofizyczne występujące w pilotażu tych samolotów porównywalne są do warunków lotów wykonywanych na samolocie F-16.

Wyższy dodatek służbowy dla głównych księgowych

Rozporządzenia przewiduje wyższy dodatek służbowy dla żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska głównych księgowych. Według nowych rozwiązań wysokość dodatku będzie wynosić od 300 zł do 600 zł miesięcznie, a jako uzasadnienie wskazuje się zakres ich obowiązków i odpowiedzialności za prawidłową realizację budżetu.

Poza tym rozporządzenie MON utrzymuje w dotychczasowej formule regulacje związane z dodatkami służbowymi, które otrzymują żołnierze zawodowi za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych jednostkach wojskowych (stawki miesięczne):

 • dla dowódcy batalionu (dywizjonu, eskadry, okrętu II rangi lub grupy okrętów) – od 150 zł do 450 zł (w przypadku pełnienia służby w tzw. jednostkach bojowych od 600 zł do 900 zł);
 • dla komendant szkoły podoficerskiej – od 150 zł do 450 zł;
 • dla dowódcy kompanii (baterii, klucza, szwadronu, grupy pomocniczych jednostek pływających lub grupy ratownictwa morskiego albo okrętu III lub IV rangi) – od 75 zł do 300 zł (w przypadku pełnienia służb w tzw. jednostkach bojowych od 525 zł do 750 zł);
 • dla szefa kompanii, baterii, klucza, szwadronu (w przypadku pełnienia służb w tzw. jednostkach bojowych od 495 zł do 525 zł) albo bosmana okrętowego – od 45 zł do 75 zł;
 • dla kontroler ruchu lotniczego – od 450 zł do 900 zł oraz zwiększenie o 300 zł za każde uprawnienie lub zwiększenie o 750 zł za każde uprawnienie uzupełniające instruktorskie;
 • dla żołnierzy zajmujących stanowiska w ataszacie obrony – do 750 zł;
 • dla żołnierzy Jednostki Wojskowej FORMOZA oraz Jednostki Wojskowej Komandosów – od 1200 zł do 3300 zł;
 • dla żołnierzy Jednostki Wojskowej NIL albo Jednostce Wojskowej AGAT – od 150 zł do 2400 zł;
 • dla żołnierzy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, 7. eskadry działań specjalnych, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych oraz Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych – do 750 zł;
 • dla żołnierzy Jednostki Wojskowej GROM – do 1350 zł;
 • dla żołnierzy Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej – do 450 zł;
 • dla żołnierzy 1. Bazy Lotnictwa Transportowego oraz 8. Bazy Lotnictwa Transportowego: piloci do 750 zł, personel pokładowy do 450 zł;
 • dla żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego – do 450 zł;
 • dla lekarza albo lekarz dentysty – od 150 zł do 1500 zł;
 • dla radcy prawnego albo referenta prawnego – od 150 zł do 900 zł;
 • dla nawigatora naprowadzania albo wysuniętego nawigatora naprowadzania lotnictwa – od 300 zł do 900 zł;
 • dla szefa służby technicznej lub materiałowej – od 150 zł do 375 zł;
 • dla żołnierzy Agencji Uzbrojenia realizującego zamówienia publiczne – od 750 zł do 3000 zł;
 • dla kryptologa, odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo lub programisty w JW Nr 5949, JW Nr 3860 lub w JW Nr 4993 albo w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa – od 450 zł do 2100 zł.

 Przyznawanie dodatków w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej

Przyznawanie dodatków specjalnego i służbowego w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej pozostanie na niezmienionych zasadach. Żołnierzowi zawodowemu, który otrzymywał dodatek służbowy z różnych tytułów, w ostatnim miesiącu pełnienia służby przyznawać się będzie dodatek specjalny (służbowy) z jednego tytułu w najwyższej wysokości.

Przyznanie, w ostatnim miesiącu pełnienia służby wojskowej, otrzymywanego przez żołnierza zawodowego dodatku specjalnego lub służbowego następuje  w wysokości proporcjonalnej do okresu otrzymywania tj. powyżej 10 lat w wysokości 10/10 otrzymywanego dodatku, natomiast poniżej 10 lat w wysokości x/10 otrzymywanego dodatku, z zastrzeżeniem, że okres powyżej 6 miesięcy zaliczany jest jako pełny rok.

Podobnie odtworzenie, w ostatnim miesiącu pełnienia służby wojskowej, dodatku specjalnego lub służbowego, do którego prawo otrzymywania żołnierz utracił w czasie pełnienia służby wojskowej, następować będzie analogicznie jak wskazano w wysokości proporcjonalnej do okresu otrzymywania.

Dodatek za długoletnią służbę wojskową oraz dodatek kompensacyjny bez zmian

W odniesieniu do dodatku za długoletnią służbę wojskową przepisy rozporządzenia zachowują dotychczasowe rozwiązania zgodnie z którymi wysokość tego dodatku kształtować się będzie w następujący sposób, po:

 • 3 latach służby (3% uposażenia zasadniczego),
 • 6 latach służby (6% uposażenia zasadniczego),
 • 9 latach służby (9% uposażenia zasadniczego),
 • 12 latach służby (12% uposażenia zasadniczego),
 • 15 latach służby (15% uposażenia zasadniczego).

Po 15 latach dodatek wzrastać będzie co roku o 1 % należnego uposażenia zasadniczego, maksymalnie do 35% tego uposażenia po 35 latach służby. Mając na uwadze wątpliwości interpretacyjne w zakresie nabycia prawa do przedmiotowego dodatku wskazano, że w treści decyzji przyznającej ten dodatek podaje się wartość procentową i kwotową tego dodatku na dzień stawienia się żołnierza w jednostce wojskowej. Wysokość dodatku uzależniona będzie od okresu pełnienia czynnej (a więc zawodowej oraz wszystkich niezawodowych rodzajów służby wojskowej).

Dodatek kompensacyjny nadal będzie przysługiwać żołnierzowi wyznaczonemu na wyższe stanowisko służbowe (bez mianowania na wyższy stopień wojskowy) w wysokości różnicy między stawką uposażenia zasadniczego należnego żołnierzowi zawodowemu na zajmowanym stanowisku służbowym, a stawką uposażenia zasadniczego otrzymywaną na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym.

 1. INNE NALEŻNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE ŻOŁNIERZOM ZAWODOWYM 

Niezależnie od otrzymywanych uposażeń, żołnierze zawodowi są również uprawnieni do otrzymywania szeregu należności pieniężnych o charakterze okazjonalnym i uznaniowym: 

 1.  zasiłek na zagospodarowanie, 
 2.  dodatkowe uposażenie roczne, 
 3.  nagrody i zapomogi, 
 4.  nagrody jubileuszowe, 
 5.  należności za podróże i przeniesienia służbowe, 
 6.  gratyfikacje urlopowe, 
 7. dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowo powierzone czasowe pełnienie obowiązków służbowych i za wykonywanie czynności powierzonych wykraczających poza zadania wynikające z zajmowanego stanowiska służbowego, 
 8. należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, 
 9. należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, 
 10. w przypadku śmierci żołnierza zawodowego lub członka jego rodziny, przysługują: zasiłek pogrzebowy; odprawa pośmiertna; pokrycie kosztów pogrzebu. 
 1. ZASIŁEK NA ZAGOSPODAROWANIE

Przysługuje żołnierzowi zawodowemu, z którym po raz pierwszy zawarto kontrakt na pełnienie służby stałej lub drugi kontrakt. Zasiłek przysługuje po objęciu stanowiska służbowego, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego żołnierzowi na stanowisku służbowym. Zasiłek przysługuje raz podczas służby wojskowej.

 1. DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE

Ogół żołnierzy zawodowych pełniących służbę przez okres roku kalendarzowego posiada prawo do dodatkowego uposażenia rocznego w wysokość 1/12 sumy rocznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Uposażenie jest wypłacane w pierwszym kwartale roku następującego po roku, za który to uposażenie przysługuje albo w razie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

 1. NAGRODY UZNANIOWE I ZAPOMOGI

Są przyznawane przez dowódców jednostek wojskowych w ramach funduszu tworzonego w jednostkach wojskowych, w wysokości 1,5 proc. oraz pozostającego w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej - w wysokości 1,0 proc. środków na uposażenia żołnierzy. Podstawowym celem nagród pieniężnych jest wyróżnianie żołnierzy w szczególności za przejawianie inicjatywy w służbie, a także wykonywanie zadań wymagających dużego nakładu pracy (poza określonym czasem służby, w skróconych terminach lub warunkach szczególnie utrudnionych). Ponadto żołnierze zawodowi mogą otrzymać nagrodę uznaniową za zastępstwo za nieobcego żołnierza przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Środki niewydatkowane na uposażenia żołnierzy z powodu przebywania na zwolnieniach lekarskich (podczas zwolnienia żołnierz otrzymuje 80% uposażenia) są bowiem przeznaczane na nagrody uznaniowe.

Zapomogi mogą być udzielane żołnierzom na ich wniosek lub z urzędu, w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny oraz z innych przyczyn powodujących istotne pogorszenie warunków materialnych. 

 1. NAGRODY JUBILEUSZOWE 

Przysługują żołnierzom zawodowym w następującej wysokości: 

- po 20 latach czynnej służby wojskowej - 75 proc. 

- po 25 latach czynnej służby wojskowej - 100 proc.  

- po 30 latach czynnej służby wojskowej - 150 proc.  

- po 35 latach czynnej służby wojskowej - 200 proc. 

- po 40 latach czynnej służby wojskowej - 300 proc.

- miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Do stażu służby uprawniającego do nagrody jubileuszowej zalicza się okresy czynnej służby wojskowej i okresy zatrudnienia przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej. 

 1. NALEŻNOŚCI ZA PRZENIESIENIE SŁUŻBOWE 

Z tytułu przeniesienia służbowego żołnierzowi zawodowemu przesiedlającemu się do nowego miejsca pełnienia służby przysługują: 

- diety dla żołnierza i członków jego rodziny - za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu, 

- ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania wyżej wymienionych osób, 

- ryczałt z tytułu przeniesienia - w wysokości 50 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, 

- zasiłek osiedleniowy, w wysokości: 

- 250 proc. najniższego uposażenia – jeżeli żołnierz przesiedla się z członkami rodziny, 

- 50 proc. najniższego uposażenia - dla żołnierzy samotnych lub przesiedlających się bez członków 

rodziny. 

- zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego - w wysokości potwierdzonej rachunkiem 

przewoźnika. 

 1. NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE ZA PODRÓŻE SŁUŻBOWE:

Ponadto, z tytułu odbywania podróży służbowych (krajowych lub zagranicznych) żołnierze otrzymują należności na podobnych zasadach, jakie dotyczą ogółu pracowników państwowej sfery budżetowej. W skład tych należności wchodzą:

 1. a) diety, w wysokości 30 zł dziennie (podlegają zmniejszeniu w razie otrzymania bezpłatnego wyżywienia),
 2. b) zwrot kosztów przejazdów (PKP, PKS, samochodem żołnierza) pomiędzy miejscem pełnienia służby a miejscowością stanowiącą cel podróży i z powrotem,
 3. c) zwrot kosztów noclegów (do ustalonego limitu),
 4. d) zwrot kosztów dojazdów komunikacją miejscową,
 5. e) zwrot innych wydatków np. opłaty za parking.
 6. f) Żołnierzowi przebywającemu w podróży ponad 10 dni przysługuje zwrot kosztów przejazdu w czasie wolnym z miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej do miejsca zamieszkania i z powrotem.
 7. GRATYFIKACJA URLOPOWA 

Jest wypłacana żołnierzowi zawodowemu w związku z rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego. Przy ustalaniu wysokości gratyfikacji uwzględnia się również współmałżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego. Wysokość gratyfikacji na każdą uprawnioną, osobę wynosi 35 proc. stawki najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego ( od 1.01.2023 r. - 1596,50 zł). 

 1. DODATKOWE WYNAGRODZENIE ZA WYKONYWANIE DODATKOWYCH OBOWIĄZKÓW

Przysługuje żołnierzowi zawodowemu, któremu przez okres co najmniej dwóch miesięcy powierzono czasowe pełnienie dodatkowych obowiązków służbowych na wakującym stanowisku służbowym lub na stanowisku, na którym zajmujący je żołnierz nie wykonuje swoich zadań służbowych (np. w związku ze skierowaniem do pełnienia służby poza granicami państwa lub kurs). Żołnierz zawodowy otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie również za wykonywanie czynności powierzonych, które wykraczają poza zakres zadań wynikających z zajmowanego przez niego stanowiska służbowego (np. z tytułu pełnienia całodobowej służby dyżurnej (50 zł) - wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb wypłacania ww. wynagrodzenia określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia (Dz. U. Nr 108, poz. 1141 z póżn. zm.). 

 1. NALEŻNOŚCI ZWIĄZANE Z PEŁNIENIEM ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ POZA  GRANICAMI PAŃSTWA

Żołnierze zawodowi wyznaczeni na stanowiska służbowe w polskich przedstawicielstwach wojskowych oraz w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych, niezależnie od uposażenia przysługującego z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej, otrzymują: 

- uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami,

 •  należność zagraniczną - ustalaną w walucie państwa, w którym pełnią służbę; wysokość tej należności określona jest mnożnikiem - od 5,0 do 6,9 - stawki dodatku zagranicznego bazowego określonego przez Ministra Spraw Zagranicznych dla poszczególnych państw na zasadach dotyczących pracowników polskich placówek dyplomatycznych; 
 •  dodatek wojenny - wypłacany w przypadku przebywania żołnierza w strefie działań wojennych, w wysokości od 136,50 zł do 228 zł za każdy dzień wykonywania zadań w tej strefie, 
 •  zasiłek adaptacyjny - należność jednorazowa, wypłacana żołnierzowi obejmującemu po raz pierwszy stanowisko służbowe poza granicami państwa, w wysokości 300 proc. stawki dodatku bazowego. 

Żołnierze skierowani do polskich kontyngentów wojskowych w operacjach wojskowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych oraz do kwater głównych, dowództw i sztabów tych operacji otrzymują: 

 •  przez cały czas pełnienia służby poza granicami państwa - uposażenie i inne należności pieniężne przysługujące im z tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym, 
 •  jednorazową należność pieniężną - w wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (obecnie 4560 zł), 
 •  należność zagraniczną . Jest to rezultat iloczynu mnożnika (wskaźnik przypisany do stanowiska – od 1,50 dla szeregowego po 6,00 dla generała broni) i stawki najniższego uposażenia dla żołnierza zawodowego (kwota 4 560 zł) i powiększona o zwiększenie należności przyznawane przez Ministra Obrony Narodowej (od 20 do 70 proc. najniższego uposażenia żołnierza zawodowego) oraz o zwiększenie należności przyznawane przez dowódcę kontyngentu wojskowego (od 10 do 30 proc. najniższego uposażenia żołnierza zawodowego). W przypadku misji w Afganistanie, Iraku i RSA należność będzie powiększona o obligatoryjny dodatek wojenny (3 proc. dziennie) z możliwością jego zwiększenia (do 5 proc. dziennie).

Żołnierze zawodowi skierowani do pełnienia służby w składzie jednostek wojskowych, których pobyt poza granicami państwa ma na celu udział w szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych, akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych a także uczestniczących w przedsięwzięciach reprezentacyjnych - za czas skierowania otrzymują 25% diety, płatne w walutach obcych, na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, wydanych na podstawie Kodeksu pracy. 

 

10.. NALEŻNOŚCI W ZWIĄZKU ZE ZWOLNIENIEM ZE SŁUŻBY:

Odprawa - przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej w wysokości: 

 •  po roku służby – 100 proc. 
 •  po pięciu latach służby – 200 proc. 
 •  po dziesięciu latach służby – 300 proc.

- kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby. Wysokość odprawy ulega zwiększeniu o 20 proc. uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym za każdy rok zawodowej służby wojskowej pełnionej ponad dziesięć lat, nie więcej jednak niż do wysokości 600 proc. należnego uposażenia (po 25 latach służby). 

Uposażenie wypłacane co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby - przysługuje żołnierzom, którzy w dniu zwolnienia posiadają co najmniej 15-letni staż służby wojskowej. Podstawę wymiaru tej należności stanowi uposażenie należne żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Żołnierz może pobrać je za cały należny okres jednorazowo z góry. Pobieranie uposażenia, powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalnego. 

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za urlopy zaległe. Ekwiwalent za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego urlopu wypoczynkowego wynosi 1/22 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej. 

Zwrot kosztów jednorazowego przejazdu żołnierza i członków jego rodziny oraz kosztów przewozu urządzenia domowego do obranego przez żołnierza miejsca zamieszkania w kraju. 

 1. NALEŻNOŚCI W RAZIE ŚMIERCI ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO LUB CZŁONKA JEGO RODZINY 

W razie śmierci lub zaginięcia żołnierza zawodowego przysługuje odprawa pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu żołnierzowi odprawa przy zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, a także pozostałe należności przysługujące z tytułu zwolnienia - z wyjątkiem uposażenia wypłacanego co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby. Dodatkowo przysługuje również zasiłek pogrzebowy w wysokości; 

 •  pięciokrotności kwoty najniższego uposażenia żołnierza zawodowego - jeżeli koszty pogrzebu żołnierza poniósł małżonek, dzieci, wnuki, rodzice lub rodzeństwo albo inna osoba, która prowadziła z tym żołnierzem wspólne gospodarstwo domowe, 
 •  kosztów rzeczywiście poniesionych, nie wyższych jednak niż wyżej określone - jeżeli koszty pogrzebu poniosła inna osoba. 

Wyżej wymienione należności przysługują małżonkowi, a w razie jego braku - dzieciom, wnukom, rodzicom lub rodzeństwu żołnierza. 

Jeżeli śmierć żołnierza nastąpiła wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową, koszty pogrzebu żołnierza pokrywa się z budżetu MON. 

W razie śmierci członka rodziny żołnierza zawodowego, osobie, która pokryła koszty pogrzebu, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości: 

o trzykrotności kwoty najniższego uposażenia żołnierza zawodowego - jeżeli koszty pogrzebu pokrył żołnierz, 

o kosztów rzeczywiście poniesionych, nie wyższych jednak niż wyżej określone - jeżeli koszty pogrzebu pokryła inna osoba. 

 IV  INNE ŚWIADCZENIA  

 1. Żołnierzom zawodowym, którzy korzystają z zakwaterowania tymczasowego i pozostają w rozłące z rodziną przysługuje dodatek rozłąkowy - ustalony w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 18-krotności diety, jaka jest wypłacana pracownikom państwowej i samorządowej jednostki budżetowej z tytułu podróży służbowej ( 540 zł miesięcznie). 

Żołnierzom zawodowym, którzy codziennie dojeżdżają do miejsca pełnienia służby przez czas dłuższy niż 2 godz. w obie strony przysługuje zwrot kosztów przejazdów, w wysokości 75% ceny biletu imiennego miesięcznego albo ryczałt. 

Bezpłatny przejazd raz w miesiącu w celu odwiedzenia rodziny.  Żołnierzowi pozostającemu w rozłące z rodziną (częsta sytuacja w służbie) zakwaterowanemu w internacie przysługuje dodatek w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 540 zł brutto (18-krrotność obowiązującej diety). Z tytułu tej rozłąki przysługuje także zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w miesiącu do miejscowości zamieszkania członka rodziny i z powrotem. Jest to kwota stanowiąca równowartość ceny biletu za przejazd w klasie drugiej pociągiem TLK lub autobusem. Należności te przysługują wyłącznie żołnierzom, którym nie przyznano świadczenia mieszkaniowego.

 1. Zgodnie z nowelizacją  art. 21 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP z 22 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 41, poz. 398 z późn. zm.), z dniem 1 lipca 2010 r.,żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowejw miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej albo za jego zgodą w innej miejscowości.

Prawo do zakwaterowania żołnierza zawodowego jest realizowane na jego wniosek w jednej z następujących form:

 • przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego;
 • przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;
 • wypłaty świadczenia mieszkaniowego - przysługuje w formie comiesięcznej pomocy finansowej - zwolnionej z podatku dochodowego - dla żołnierzy zawodowych, którzy zaspokajają we własnym zakresie potrzeby mieszkaniowe. Wysokość  świadczenia jest zróżnicowana, zależnie od garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę. Stanowi iloczyn stawki podstawowej (300 zł) oraz współczynnika świadczenia mieszkaniowego określonego dla każdego garnizonu (od 1,2 do 3).
 1. Odprawa mieszkaniowa po odejściu z wojska. Wynosi 3 proc. wartości przysługującego lokalu mieszkalnego za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, i nie może być niższa niż 45 proc. oraz wyższa niż 80 proc. wartości przysługującego lokalu. 
 2. Nieodpłatne zakwaterowanie w internacie lub kwaterze internatowejprzysługuje żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową.

V  FORMY POMOCY SOCJALNEJ 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno-bytowych dla żołnierzy zawodowych w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych (Dz. U. Nr 87, póz. 565 oraz z 2011 r. Nr 50, póz. 258), w resorcie Obrony Narodowej realizowane są następujące programy osłonowe, adresowane do gorzej sytuowanych materialnie rodzin żołnierzy zawodowych: 

 1. Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z leczeniem albo pobytem na leczeniu sanatoryjnym.

Program realizowany jest zarówno na bazie resortowych ośrodków wypoczynkowych, jak również w cywilnych placówkach wypoczynkowych. Wysokość dofinansowania wypoczynku uzależniona jest od uzyskiwanego średniego dochodu na osobę w rodzinie żołnierza zawodowego i wynosi od 40 proc. do 90 proc. ceny skierowania. 

Wypłata dofinansowania następuje na wniosek żołnierza zawodowego, do którego dołącza dowód wniesienia opłaty, potwierdzenie pobytu dziecka na wypoczynku oraz dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów. Dofinansowanie przyznaje i wypłaca dowódca jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje żołnierz. 

 1. Dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierzy zawodowych. 

Program adresowany jest do dziecka żołnierza zawodowego, które posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności bądź grupie inwalidzkiej lub przyznany zasiłek pielęgnacyjny. Dopłata może być przyznana nie częściej niż dwa razy w roku, a jej wysokość wynosi 80 proc. poniesionych kosztów z tym, że nie może być wyższa niż 130 proc. kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Z dopłaty w wysokości 40 proc. poniesionych kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie, mogą również korzystać rodzice lub opiekun przebywając wraz z dzieckiem na turnusie rehabilitacyjnym. Dopłata ta nie może być jednak wyższa niż 60 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. 

 1. Dopłaty do wypoczynku w ramach programu „Tanie wczasy”. 

Program realizowany w formie wypoczynku rodzinnego, poza sezonem, na bazie resortowych, całorocznych ośrodków wypoczynkowych. Program adresowany jest do rodzin żołnierzy zawodowych, w których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 proc. kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, jak również do żołnierzy zawodowych poszkodowanych w czasie pełnienia służby poza granicami państwa (którzy zostali ranni lub zachorowali w związku z pełnieniem tej służby) oraz członków ich rodzin - bez względu na wysokość dochodów uzyskiwanych w rodzinie żołnierza zawodowego. 

 1. Pełne pokrycie kosztów wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych. 

Świadczenie to realizowane jest na bazie WDW/WZW – zakładów budżetowych. 

Z tej formy osłony socjalnej korzystać mogą dzieci z rodzin żołnierzy zawodowych, 

w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 40 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. 

 1. Zapomogi pieniężne 

Zapomogi finansowe mogą być udzielane żołnierzom na ich wniosek lub z urzędu 

w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka rodziny oraz z innych przyczyn powodujących istotne pogorszenie warunków materialnych. 

Warto zaznaczyć, że w ramach „funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych” wypłaca się zapomogi żołnierzom, którzy ulegli wypadkowi podczas wykonywania zadań służbowych w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami państwa oraz małżonkom albo dzieciom lub rodzicom żołnierzy zawodowych, którzy ponieśli śmierć lub zaginęli podczas wykonywania zadań służbowych. 

 1. Wykup uprawnień do ulgowych przejazdów środkami PKP

Rokrocznie resort ON wykupuje – w drodze porozumienia z właściwą spółką Grupy PKP SA - uprawnienia do przejazdów z 50 proc. ulgą wszystkimi rodzajami pociągów w komunikacji krajowej, w klasie dowolnej.